FotoJawor.pl

REGULAMIN

Sklep internetowy, działający pod adresem fotografjawor.pl,  prowadzony jest przez: Fuji - Film Jawor Tomasz Dubrowski, z siedzibą w Jaworze przy ul. Lipowa 8 lok. 5, 59-400 Jawor, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6951337541, REGON 021441073(„Sprzedawca”).


I.    Postanowienia ogólne

1.    Sprzedawca, w ramach sklepu internetowego pod adresem www.fotografjawor.pl („Sklep internetowy”; „Sklep”), prowadzi sprzedaż towarów i usług na odległość na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem Internetu. Świadczenie Sprzedawcy polega na sprzedaży towarów w ramach Sklepu internetowego.
2.    Informacje na temat towarów Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu, wskazanej w pkt 1 powyżej.

II.    Zasady składania i realizacji zamówień


1.    Zamówienia na towary oferowane w Sklepie internetowym przyjmowane są przez Sprzedawce
• poprzez stronę internetową www.fotografjawor.pl 
• telefonicznie pod nr telefonu +48 608 181 336,
• pocztą elektroniczną pod adresem sklep@fotografjawor.pl

2.    Zamówienia za pośrednictwem sieci Internet można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

3.    Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania (tj. nie przyjęcia oferty Klienta, który złożył zamówienie), niezależnie od możliwości realizacji zamówienia przez Sklep, w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru lub gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.

4.    Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, stanowiącą informację o poprawnie złożonym zamówieniu. Informacja będzie zawierać także odnośnik do miejsca w którym zamówienie będzie mogło być opłacone oraz uzupełnione o niezbędne dane, tj. sposób dostawy oraz rodzaj płatności.


5.    Podczas kolejnego kroku o którym mowa w pkt. II ppkt. 4, w zależności od wybranego sposobu dostawy oraz płatności, mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty w celu pokrycia kosztów transportu. Kupujący, na tym etapie może w dalszym ciągu zrezygnować z zamówienia poprzez dołączony w zakładce "Zamówienia" przycisk.

6.    Realizacja zamówienia następuje najpóźniej w ciągu 14 dni od zaksięgowania przelewu na koncie, chyba że nie pozwala na to zasób magazynowy danego produktu (o czym zamawiający zostanie wcześniej poinformowany).

7.    Modyfikacja zamówienia jest możliwa tylko do czasu, gdy zamówienie nie zostało jeszcze przyjęte do realizacji (o czym użytkownik zostanie poinformowany stosowną wiadomością). Wprowadzenie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny z BOK pod numerem telefonu +48 608 181 336

8.    Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.

9.    W przypadku gdy towar jest niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia jej zawarcia. W przypadku skorzystania przez Sklep z powyższego prawa, jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi należność niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia  odstąpienia od umowy.

10.    Informacja o minimalnym czasie trwania zobowiązań Klienta będącego konsumentem, wynikających z umowy sprzedaży towaru, za który uznaje się czas od złożenia zamówienia do odbioru towaru, jest dostarczana Klientowi bezpośrednio przed złożeniem zamówienia przez Klienta w formie kontaktu telefonicznego z BOK lub drogą mailową.

III.    Ceny towarów
1.    Na całkowitą wartość zamówienia składa się: cena towaru i koszty przesyłki.

2.    Ceny towarów podane są przy opisie towarów na stronie Sklepu internetowego.

3.    Wszystkie ceny zamieszczone na stronie Sklepu internetowego przy towarze są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

4.    Ceną towaru wiążącą i ostateczną jest cena podana przy danym towarze na stronie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.

5.    Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki.

6.    Informacja o kosztach przesyłki zawarta jest w pkt IV ppkt 3 niniejszego Regulaminu oraz zostaje przedstawiona Klientowi zgodnie z pkt 7 poniżej.

7.    Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmującej cenę towaru i koszty przesyłki, zostaje przedstawiona Klientowi po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności, przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

8.    Na fakturze VAT lub paragonie dostarczanym Klientowi wraz z towarem cena towaru i koszty przesyłki są podane.

9.    Informacja o formach płatności zawarta jest w pkt V niniejszego Regulaminu.

10.    Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu, wprowadzania oraz wycofywania ich z asortymentu Sklepu, przeprowadzania, odwoływania a także modyfikowania akcji promocyjnych. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

11.    W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

12.    Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

13.    Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.

IV.    Dostawa
1.    Wysyłkowa
a.    Towar zamówiony w sklepie internetowym jest dostarczany na wskazany w zamówieniu adres za pośrednictwem wybranej przez zamawiającego firmy kurierskiej, lub też odbierany osobiście, jeżeli kupujący dokonał takowego wyboru w procesie zamówienia.
b.    Na czas realizacji zamówienia składa się także czas kompletowania zamówienia i czas dostawy.
c.    Zamówienie złożone i opłacone realizowane jest do 14 dni roboczych. W przypadku braku towaru czas realizacji zamówienia może się wydłużyć o czym klient jest informowany niezwłocznie.
d.    Dowód zakupu (faktura VAT lub paragon) zostaje dołączony do przesyłki. Dane umieszczone na fakturze VAT są zgodne z brzmieniem podanym przez Klienta przy zakładaniu konta. W razie braku umieszczenia danych do faktury, wraz z zamówieniem wysyłany jest paragon.

e.    W przypadku zmiany danych do faktury, prosimy o przesłanie takowej informacji przed złożeniem zamówienia, w przeciwnym razie faktura ta zostanie wystawiona na dane uzupełnione w ustawieniach konta kupującego.

f.    Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone, należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak najszybciej z BOK w celu wyjaśnienia sprawy.


2.    Koszty dostawy:

a.    Koszty dostawy zależne są od wybranej firmy kurierskiej lub sposobu dostawy jako odbiór osobisty.

b.    Koszt dostawy widoczny jest przy końcowej fazie zamówienia, przed jego opłaceniem. Jest on doliczany do kosztów całkowitych zamówienia i przedstawiany podczas wyboru sposobu dostawy lub odbioru osobistego.


V.    Sposoby płatności
1.    Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta za pośrednictwem płatności online Przelewy24VI.    Rezygnacja z zamówienia
1.    Kupujący ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu gdy Sprzedawca podejmie się jego realizacji. W wyniku poniesionych jakichkolwiek kosztów przez Sprzedawcę, Kupujący traci możliwość rezygnacji z zamówienia, w związku z brakiem możliwości ponownego użycia materiałów przez Sprzedającego, przy czym Kupujący w pełni ten fakt akceptuje.


2.    Odstąpienie od umowy sprzedaży towaru następuje poprzez rezygnację ze złożonego zamówienia, za pośrednictwem konta założonego w sklepie pod adresem fotografjawor.pl. Po przejściu do zakładki zamówienia, Kupujący rezygnuje poprzez jego usunięcie.

3.    W przypadku odstąpienia Klienta od umowy sprzedaży towaru, umowę tą uważa się za niezawartą. W takim przypadku Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez Klienta płatności, z pominięciem kosztów własnych poniesionych na poczet prowizji naliczanych przez usługodawcę płatności (przelewy24.pl).

4.    Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy:
a)    której przedmiotem jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
b)    której przedmiotem jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c)    której przedmiotem jest towar, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.

VII.    Rękojmia; Gwarancja; Reklamacja
1.    Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi rzeczy bez wad.

2.    Wszystkie produkty w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe i powinny być wolne od wad.

3.    Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego z tytułu rękojmi, jeżeli towar sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną.

4.    Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi.

5.    W przypadku wad towaru, Klient może żądać – na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.; „Kodeks cywilny”) – naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

6.   Reklamacje na podstawie odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi powinny być składane pisemnie, wraz z reklamowanym towarem, z zastrzeżeniem pkt 10 poniżej, na adres Operatora.

7.    Sklep nie przyjmuje przesyłek reklamowanych towarów odsyłanych za pobraniem.

8.    Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu (np. paragon lub fakturę) oraz opis wady reklamowanego towaru.

9.    Sklep rozpatruje reklamacje oraz informuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamowanego towaru.

10.    Koszty związane z odesłaniem Sprzedawcy towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

11.    W przypadku nie uwzględnienia reklamacji Klienta przez Sprzedawcę, Klientowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do wyżej wymienionych procedur określają każdorazowo przepisy prawa regulujące ich zastosowanie i przebieg (np. możliwość skierowania sprawy, za zgodą Klienta i Sprzedawcy, do stałego polubownego sądu konsumenckiego).

VIII.    Dane osobowe

1.    Składając zamówienie w Sklepie internetowym, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do realizacji zamówienia przez Sklep.

2.    Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, poza podmiotami wspierającymi realizacje zamówienia (np. kurierzy czy operatorzy płatności).

3.    Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych, jeśli kwestie prawne na to zezwalają.


X.    Postanowienia końcowe

1.    Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą: (a) pod adresem pocztowym przedsiębiorstwa Sprzedawcy; (b) za pośrednictwem strony internetowej: www.fotografjawor.pl; (c) pod adresem poczty elektronicznej; (e) na numer telefonu BOK.

2.    Prezentacja towarów na stronach Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

3.    Kupujący, potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie internetowym, składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

4.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.03.2021 r. i jego postanowienia stosuje się do umów zawartych począwszy od tej daty.

5.    Wszystkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania na stronie www.fotografjawor.pl z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Produkt jest ponadgabarytowy. Jego dołączenie do zamówienia, spowoduje że jego przekazanie możliwe będzie poprzez odbiór osobisty lub firmę kurierską DPD.

ZAMKNIJ